آی‌کی‌دو یک هنر رزمی ژاپنی است. بنیان گذار این هنر رزمی، موریهه اوشیبا نام دارد که در ۱۴ دسامبر سال ۱۸۸۳ به دنیا آمد، و اغلب به او لقب استاد بزرگ را دادند.

به صورت فیزیکی آیکیدو هنری است که شامل برخی از گرفتن‌ها در محل اتصال مفصل‌ها است که از جوجیتسو مشتق شده و همچنین برخی دیگر از تکنیک‌ها و گرفتن‌های دیگر که از کنجیتسو ناشی شده‌است. تمرکز ورزش آی‌کی‌دو در مشت و لگدزدن به حریف نیست، بلکه با استفاده از انرژی حریف برای بدست آوردن کنترل حریف(ها) یا دور کردن آن‌ها از خود است. آی‌کی‌دو یک هنر ایستا نیست، بلکه تاکید فراوانی بر حرکات و جنبش‌های داینامیک دارد.


 


کلمه آی‌کی‌دو از سه حرف کانجی تشکیل شده است:

·         Ai به معنای به هم پیوستن، هماهنگی

·         Ki به معنای روح، نیروی درونی، انرژی طبیعی بدن

·         do به معنای راه و روش

 


حرکات پایه در آی‌کی‌دو حرکات طبیعی هستند و بیش‌تر حملات در این سبک به صورت ذاتی و با الهام از ذات طبیعت انجام می‌شوند. یک آی‌کی‌دو کار، بدون تلاش برای حمله یا تهاجم تنها می‌کوشد تا خود را با شرایط هماهنگ کرده و در برابر حملات احتمالی حریفان، بدون استفاده از مشت و لگد از خود دفاع نماید. یک آی‌کی‌دو کار واقعی بهتر می‌داند که قدرت خود را بدون ضربه زدن به دیگران یا بدون تحقیر آنان، حفظ نماید.

1.        کی کای سبک اصلی

2.       آیکیدو یوشینکان 

3.       شین شین تویستو

4.       تومیکی ریو

5.       جیوشین کای (سازمان(-یکی از مشتقات سبک تومیکی ریو 

6.       آیکیدو هارد استایل

·         آی‌کی‌دو آی‌کی‌کای ایران تحت پوشش فدراسیون ورزش‌های رزمی در مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ شماره ۲۷۶/۹۶۱۳ پروانه فعالیت دائم گرفته و با مسئولیت استاد آق ساقلو به امضاء رئیس فدراسیون رسیده است.

·         آیکیدو هارد استایل به ریاست استاد محسن رضوانی در سال ۱۳۹۰ در ایران فعالیت خود را شروع نمود.

·         آیکیدو جیوشین‌کای از سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) با مسئولیت سنسی علی امیری پناه در شیراز آغاز به کار کرد.

·         آیکیدو یوشینکان در ایران از سال ۲۰۰۹ میلادی با مسئولیت سنسی علیرضا عطاررضائی آغاز به کار کرد.

·         کیوشی سلیمان مهدیزاده، رییس سبک و نماینده رسمی آی‌کی‌دو تومی‌کی‌ریو در ایران هستند.