بی شک تمام اعمال انسان چه حسنه و چه غیرحسنه از کوچک و بزرگ در نزد پروردگار متعال ثبت می گردد و این ثبت و ضبط نمودن ها توسط ملائکی صورت می پذیرد.برای ثبت ثواب نماز نیز فرشته ای در نظر گرفته شده است و برای گرفتن حواله ی پاداشِ مومنینِ نمازگزار فرشته ای دیگر!

رسـول خـدا (صـلى الله عـلیـه وآله ) مـى فـرمـایـد: خـداى مـتـعـال را فرشته اى است به نام سخائیل كه وقت هر نمازى براى نماز گزاران از خـداونـد رب العـالمین برات دریافت مى كند. صبح كه مومنان برخیزند وضو سازند و نـماز فجر گزارند، براتى از كنیزهایم ! شما را در پناه خود دارن و در حفظ خود و زیر سـایـه خـود گـرفـتـم ، بـه عـزت و جـلالم قـسـم ، كـه شما را به خود وانگذارم تا ظهر گناهان شما آمرزیده است . و چون ظهر برخیزند و وضو و نماز به جا آورند برات دومى از خـدا بـراى آنـهـا بـگـیـرد كه نوشته : منم خداى توانا، بندگان و كنیزهایم ! سیئات و گناهان شما را به حسنات مبدل كردم و گناهان شما را آمرزیدم و شما را آمرزیدم و شما را به رضاى خود در دارالجلال وارد كردم . وقت عصر، كه به وضو و نماز برخیزند برات سـومـى از خـدا بـراى آنـهـا بـگـیـرد كـه نـوشـتـه : مـنـم خـداى جـلیـل - جـل ذكـرى و عـظـم سـلطـانى - بندگان و كنیزهایم ! تن هاى شما را بر آتش حرام كـردم . وقـت نـمـاز مـغـرب كـه نـمـاز بـخـوانـنـد از خـداى - عـزوجـل - بـرات چـهـار مـى بـگـیـرد كـه در آن نـوشـتـه : مـنـم خـداى جـبـار كـبـیـر مـتـعـال ، بنده و كنیزهایم ! فرشتگانم رضایتمند از طرف شما بالا آمدند و بر من حق است كـه شـمـا را خـشـنود كنم و روز قیامت آرزوى شما را بر آورم و چون وقت عشا، وضو و نماز به جا آورند، برات پنجمى از خداى عزوجل براى آنها بگیرد كه در آن نوشته است : به راستى منم خدایى كه جز من معبودى نیست ، و پرورگارى جز من نباشد. بنده ها و كنیزهایم ! خانه هاى خود را تطهیر كردید و به خانه من در آمدید، و در ذكر من اندر شدید، و حق مرا شناختید و فرایضم را ادا كردید.
اى سـخـائیـل ، تـو و فـرشـتـگـان دیـگـرم را گـواه مـى گـیـرم كـه مـن از آنـها راضى ام . سخائیل هر شب پس از نماز عشا سه بار جاز كشد كه اى فرشتگان خدا! به راستى خداى - تـبـارك و تـعـالى - نـمـاز گـزاران یـگـانه پرست را آمرزید و براى ادامه آنها به این عـمل دعا كند، هر بنده و كنیز خدا (بندگان خدا) از روى خلوص كه موفق به نماز شب شود بـراى خـداى - عـزوجـل - و بـرا خـدا وضـوى كـامـل گـیـرد و بـه نـیـت درسـت و دل سـللم و تـم خـاشـع و چـشـم گـریـان نـمـاز گـزارد، خـداى مـتـعال پشت سرش نه صف فرشته نهد كه شماره هر صف را جز خدا نداند یك سر هر صف مـشـرق و دیـگـرى مـغـرب بـاشـد و چـون فارغ شود به شماره آنها درجه برایش نوشته شود.