« قرآن كریم كتاب انسان سازی است » ، برنامة سعادت و هدایت ، و راهنمای كسانی كه می خواهند به فوز عظیم و جاودانی نائل شوند. در این راستا، شیوه‌های متنوعی در قرآن برای دعوت انسانها به رشد و صلاح، به كار رفته است . تبشیر و انذار از مهم‌ترین اصول تبلیغ قرآنی است . یكی از راهكارهای تبشیری، معرفی انسانها و جماعتهای برگزیده، و برشمردن صفات و ویژگیها، و ذكر پاداشها و مواهب در نظر گرفته شده برای آنان است ؛ كه به طور ضمنی یا به صراحت، به پیمودن راه آنان و اتّصاف به صفات نیكوی آنان، توصیه و تشویق می فرماید. 
برخی از این برگزیدگان ، پیامبران و اولیای الهی هستند كه خداوند متعال با ذكر داستان زندگی آنان از تولد تا بزرگی و سپس بعثت وشروع دعوت و معجزات و رنجهایی كه در مسیر نبوت خود داشته اند، آنها را به عنوان الگو سرمشق ، ممتاز می سازد. 
اسوه‌های دیگری نیز در قالب و ساختاری جمعی معرفی شده‌اند: مؤمنین ، محسنین ، مصلین ، صدیقین ،‌خاشعین ، مستغفرین ،‌ شاكرین ، توّابین ، ‌متقین ، صادقین ، صابرین ، اولوالالباب، ‌و … 
صالحین، از زمرة‌ این برگزیدگان هستند، كه در این نوشتار به بررسی خصوصیات و جایگاه آنها از منظر قرآن كریم، خواهیم پرداخت، ان شاء الله. 


ادامه مطلب